31/3/14

Ἡ παιδεία στήν Ἑλλάδα, σἠμερα

Δεῖτε τί μαθαίνουν τά παιδιά μας, σήμερα, στό σχολεῖο!! Πῶς νά πάῃ μπροστά αὐτός ὁ τόπος; Αὐτά μᾶς ὑποδεικνύουν οἱ ξένοι ἐπικυρίαρχοι....