18/1/14

Ἔτσι τουρκοποιοῦνται τά κατεχόμενα. Ἀποκαλυπτική ἔκθεσις

Συνταρακτικά είναι τα στοιχεία που περισυνέλεξε και παρουσίασε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, η Διακομματική Επιτροπή που μελέτησε το ζήτημα των προσφυγών ελληνοκυπρίων στη λεγόμενη επιτροπή αποζημιώσεων. 5,200 πρόσφυγες αποτάθηκαν στη λεγόμενη επιτροπή ενώ η αποζημίωση ανέρχεται μόνο στο 9% της πραγματικής αξίας των περιουσιών. Στόχος της Τουρκίας, επισημαίνει η Διακομματική, είναι η πλήρης τουρκοποίηση των κατεχομένων. Σημειώνεται ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος ανατροπής της ισχύουσας ιδιοκτησιακής ισορροπίας. Επιπλέον, σε περίπτωση λύσης, οι ε/κ περιουσίες στα κατεχόμενα ενδέχεται να υπολογιστούν στη βάση του 9% ενώ οι τ/κ περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές θα εκτιμηθούν στη βάση των πολλαπλάσια υψηλότερων τιμών που ισχύουν στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η έκθεση συντάχθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013.
Χαρακτηριστικό αποτρεπτικό μέτρο που μελετάται, αφορά στην καταβολή φόρου, υπολογισμένου στην εκτιμημένη αξία και όχι στην τιμή ξεπουλήματος.
Η  Διακομματική Επιτροπή η οποία μελέτησε το πιο πάνω ζήτημα, τονίζει στην έκθεση της προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη την αδήριτη ανάγκη λήψης μέτρων προς αποφυγή μαζικών προσφυγών ελληνοκυπρίων στην «Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας»- ΕΑΠ (Λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων).
Επισημαίνεται παράλληλα ότι επιβάλλεται να εξαγγελθούν άμεσα μέτρα προς ανακούφιση των οικονομικά δυσπραγούντων προσφύγων ώστε να αρθούν οι λόγοι που τους οδηγούν στη λεγόμενη επιτροπή.

5,200 πρόσφυγες στη λεγόμενη επιτροπή
Τα στοιχεία της έκθεσης είναι συνταρακτικά και δείχνουν ότι μέχρι το τέλος Ιουλίου προσέφυγαν στην επιτροπή 5,200 πρόσφυγες. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την κοινοποιηθείσα στον Πρόεδρο έκθεση, το φαινόμενο του μεγάλου αριθμού προσφύγων στην ΕΑΠ παρουσιάστηκε μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) για αναγνώριση της ΕΑΠ, ως νόμιμου εσωτερικού ένδικου μέσου της κατοχικής Τουρκίας , κατόπιν παραδοχής της ίδιας της Τουρκίας ότι ελέγχει πλήρως και από κάθε άποψη το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.
Σύμφωνα με την Διακομματική Επιτροπή, η σοβαρότητα της κατάστασης επιβάλλει άμεσες ενέργειες για να καταστεί εφικτή η ανακοπή του ήδη μεγάλου αριθμού προσφύγων με εμφανείς πλέον τους κινδύνους εκ του αποτελέσματος.
Πρακτορείο ξεπουλήματος σε εξευτελιστικές τιμές
Το όργανο αυτό (ΕΑΠ), έχει μεν θεωρητικά δικαιοδοσία αποζημίωσης, ανταλλαγής και αποκατάστασης ακίνητης ιδιοκτησίας των προσφευγόντων ε/κ, αλλά ενεργεί στην πραγματικότητα, ως πρακτορείο ξεπουλήματος σε εξευτελιστικές τιμές της ακίνητης περιουσίας των ε/κ στα κατεχόμενα.
Κίνδυνος ανατροπής της ισχύουσας ιδιοκτησιακής ισορροπίας
Φαίνεται έκδηλα, σύμφωνα με τη Διακομματική Επιτροπή, ότι στόχος της κατοχικής Τουρκίας είναι η περιουσιακή εθνοκάθαρση και πλήρης περιουσιακή τουρκοποίηση του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου, ώστε σταδιακά η de facto διχοτόμηση να τείνει να καταστεί de jure με επίκληση της νέας ιδιοκτησιακής κατάστασης. Τονίζεται ότι η εκποίηση ε/κ περιουσιών δύναται να επιφέρει σταδιακά στα προσεχή δύο με τρία χρόνια ανατροπή της ισχύουσας ιδιοκτησιακής ισορροπίας.
Αποζημίωση στο 9% της πραγματικής αξίας
Παράλληλα, η αυξανόμενη τάση προσφυγών στην ΕΑΠ και το ξεπούλημα ε/κ περιουσιών θα έχει στο μέλλον δυσμενέστατες επιπτώσεις στις διαπραγματεύσεις για επίλυση του κυπριακού . Επιπλέον, σε περίπτωση λύσης, όσον αφορά την περιουσιακή και εδαφική πτυχή, η εκτίμηση των ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα εδάφη δυνατόν να ζητηθεί να υπολογιστεί συγκριτικά στη βάση των εξευτελιστικών αποζημιώσεων της ΕΑΠ. Σημειώνεται ότι οι αποζημιώσεις ανέρχονται περίπου στο 9% της πραγματικής αξίας. Από την άλλη, οι τ/κ περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές θα εκτιμηθούν στη βάση των πολλαπλάσια υψηλότερων τιμών που ισχύουν στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Συνεπώς, είναι αδήριτη ανάγκη, παρατηρεί η Διακομματική, να αντιμετωπιστεί χωρίς καθυστέρηση η επικίνδυνη κατάσταση των αυξανόμενων προσφυγών, με τη άμεση λήψη πολιτικών αποφάσεων και συνεπακόλουθα τη λήψη νομικών, οικονομικών και κοινωνικών μέτρων.
Τα μέτρα που προκρίνει η διακομματική επιτροπή πρέπει να απαντούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στους λόγους και στις ανάγκες που ωθούν τους ε/κ στο ξεπούλημα των περιουσιών τους.
Οι βασικοί λόγοι που ωθούν τους πρόσφυγες στη λεγόμενη επιτροπή:
 • Οι συσσωρευμένες οικονομικές ανάγκες
 • Η μη εφαρμογή από την κυπριακή πολιτεία επαρκούς και αποτελεσματικής προσφυγικής πολιτικής ίσης κατανομής βαρών προς πραγματική ανακούφιση και ουσιαστική στήριξη των προσφύγων
 • Η συνεχιζόμενη στασιμότητα του κυπριακού και η αποδυνάμωση της προσδοκίας των ε/κ που έχουν περιουσίες στα κατεχόμενα, για αποκατάσταση των περιουσιακών τους δικαιωμάτων.
Όσον αφορά τις προτάσεις για νομοθετική απαγόρευση ή και ποινικοποίηση της προσφυγής στη λεγόμενη επιτροπή αποζημιώσεων, επισημαίνεται ότι επικρατεί η νομική άποψη ότι εξ πρώτης όψεως μια τέτοια ρύθμιση προσκρούει στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  καθώς και στο άρθρο 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τξε ΕΕ που προστατεύουν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.
Σύμφωνα με τη Διακομματική Επιτροπή , ακόμη και στην περίπτωση που μια τέτοια ρύθμιση στηριχτεί στο Δίκαιο της Ανάγκης, πρέπει να σταθμιστούν και οι προβλεπόμενες αντιδράσεις στο χώρο του ΕΔΑΔ, το οποίο οδήγησε, δυστυχώς, τους ε/κ πρόσφυγες στην ΕΑΠ.
Σχετικά με την επαναφορά του θέματος στο ΕΔΑΔ, στόχος πρέπει να είναι η απόδειξη του γεγονότος ότι τα σχετικά «δικαιοδοτικά» όργανα της «ΤΔΒΚ» δεν απονέμουν δικαιοσύνη, αλλά, αντιθέτως υπηρετούν κυνικά άδικες πολιτικές σκοπιμότητες.
Επιπλέον, η διαδικασία επαναφοράς του θέματος χρήζει από όλους πολλής προσοχής, σοβαρότητας και υπευθυνότητας προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δυσμενέστερης δικαστικής εξέλιξης ή ισχυροποίησης των αποφάσεων Δημόπουλος και Μελεάγρου. Στόχος καθίσταται η επαναφορά του πνεύματος των αποφάσεων Τιτίνας Λοιζούδου VS Τουρκία και 4ης Διακρατικής.
Επισημαίνεται ότι είναι κοινή θέση όλων των μελών της Διακομματικής Επιτροπής ότι θα πρέπει να γίνει το παν για να κρατηθούν οι ε/κ περιουσίες στα κατεχόμενα από τους ε/κ ιδιοκτήτες τους. Ταυτόχρονα, πρέπει να εξαγγελθούν αμέσως μέτρα που να ανακουφίζουν οικονομικά τους δυσπραγούντες πρόσφυγες.
Ουσιαστικά επιβάλλεται να αρθούν οι λόγοι που οδηγούν τους ελληνοκύπριους στη λεγόμενη επιτροπή.
Προτεινόμενα μέτρα και ενέργειες
Άμεσα/Μεσοπρόθεσμα Μέτρα
 1. Νομικό πλαίσιο που να προστατεύσει τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά οικογενειών προσφύγων (αναδιάρθρωση και παράταση αποπληρωμής δανείων, αναστολή διώξεων)
 2. Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης. Παραχώρηση κατ΄ εξαίρεση επιπλέον συντελεστή δόμησης σε πρόσφυγες οι οποίοι έχουν ήδη καλύψει το Συντελεστή Δόμησης που δικαιούνται.
 3. Παρακολούθηση περιπτώσεων που εκκρεμούν ενώπιον της ΕΑΠ
 4. Να δοθούν κίνητρα από το ΥΠΕΣ για αγοραπωλησίες μεταξύ κατεχόμενων περιουσιών ε/κ
 5. Διατήρηση προϋπολογισμού φορέα και μέριμνας για το 2014
 6. Στέρηση ωφελημάτων ε/κ ιδιοκτητών περιουσιών στα κατεχόμενα που προσέφυγαν στην ΕΑΠ
 7. Κάθε αιτητής στον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών να υπογράφει ένορκη δήλωση ότι δεν προσέφυγε στην ΕΑΠ
 8. Ανταλλαγή ε/κ περιουσιών με κρατική γη, σε περίπτωση ανάπτυξης στις ελεύθερες περιοχές
 9. Συνέχιση παραχώρησης οικοπέδων και κατοικιών στους πρόσφυγες
 10. Ίδρυση Ταμείου Στήριξης Προσφύγων
 11. Χρηματοδότηση για επικαιροποίηση μελέτης του Πανεπιστημίου Κύπρου
 12. Σύστημα δανειοδότησης σπουδών δυσπραγούντων προσφύγων
 13. Δημιουργία φορέα κατεχόμενων περιουσιών
Θέσεις για τις οποίες θα ζητηθεί νομική γνωμάτευση
 1. Δημιουργία φορέα κατεχόμενων περιουσιών
 2. Νομικό πλαίσιο που να προστατεύει τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά προσφύγων
 3. Αναστολή διώξεων από κράτος και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 4. Να ρυθμιστεί το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στέγαση
 5. Παρακολούθηση περιπτώσεων που εκκρεμούν ενώπιον της ΕΑΠ
Θέσεις για τις οποίες θα ζητηθεί εκτίμηση του ΥΠΕΣ
 1. Να δοθούν κίνητρα από το ΥΠΕΣ για αγοραπωλησίες μεταξύ ε/κ κατεχόμενων περιουσιών
 2. Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης
 3. Ανταλλαγή ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα με κρατική γη
 4. Συνέχιση παραχώρησης οικοπέδων και κατοικιών στους πρόσφυγες
 5. Κατ΄ εξαίρεση επιπλέον Συντελεστή Δόμησης σε πρόσφυγες οι οποίοι έχουν ήδη καλύψει το Συντελεστή Δόμησης που δικαιούνται
Θέσεις για τις οποίες θα ζητηθεί εκτίμηση του ΥΠΟΙΚ
 1. Διατήρηση προϋπολογισμού μέριμνας για το 2014
 2. Ίδρυση Ταμείου Στήριξης Προσφύγων
 3. Χρηματοδότηση για επικαιροποίηση μελέτης του Πανεπιστημίου Κύπρου
 4. Σύστημα δανειοδότησης σπουδών δυσπραγούντων προσφύγων
 5. Επανέναρξη των επαγγελματικών δανείων από τον Φορέα καθώς και αύξηση των στεγαστικών δανείων με βάση τις δυνατότητες του κράτους.
Αποτρεπτικά μέτρα
 1. Στέρηση ωφελημάτων ε/κ ιδιοκτητών περιουσιών στα κατεχόμενα που προσέφυγαν στην ΕΑΠ
 2. Καταβολή φόρου, κεφαλαιουχικού κέρδους υπολογισμένου στην εκτιμημένη αξία και όχι στην τιμή ξεπουλήματος.
 3. πηγή