24/1/14

Νέα ρύθμισις γιά τόν ΟΑΕΕ. Ἡ κοροϊδία συνεχίζεται ...


Πιο ευνοϊκές και πιο απλές γίνονται οι διαδικασίες υπαγωγής τόσο στη πάγια ρύθμιση οφειλών όσο και στη ρύθμιση για χρέη έως το τέλος του 2012, έτσι ώστε να δοθεί κίνητρο στους... αναποφάσιστους και να ενισχυθούν τα έσοδα των Ταμείων, που "υποφέρουν" από την υψηλή ανεργία, την εισφοροδιαφυγή και τη δραστική μείωση της κρατικής επιχορήγησης. Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ, επέρχονται αλλαγές που αφορούν στην υποχρέωση υποβολής φορολογικής ενημερότητας ή πιστοποιητικού οφειλής, στην εξαίρεση οφειλετών από τη δυνατότητα ένταξης στις ρυθμίσεις και στο όριο των 5.000 ευρώ για την απόδειξη της αδυναμίας εξόφλησης της οφειλής και της δυνατότητας ανταπόκρισης στο ποσό της μηνιαίας δόσης. 

ΟΛΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ .....


Aθήνα, 22/1/ 2014 

Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ10/27/118380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ TMHMA ΕΣΟΔΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18, 
Πληροφορίες: Ν. ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ Τηλέφωνο : 210-5285616, fax : 210-5285599, e-mail : esoda@oaee.gr 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4

 ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών Ν.4152/2013. 

Νέες διατάξεις άρθρου 12 Ν. 4225/7-1-2014 (ΦΕΚ 2 / τ. Α΄). 
ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. 32/2013, 33/2013 και 37/2013
 Εγκύκλιες Οδηγίες της Δ/νσης Εσόδων. 

Με τις διατάξεις των υποπαραγράφων ΙΑ.1 και ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του Ν.4152/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, δόθηκε η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών, μέσω των ρυθμίσεων "Νέα Αρχή" και Πάγια Ρύθμιση. Με τις πιο πάνω σχετικές Εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας δόθηκαν οδηγίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στις ρυθμίσεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την υποβαλλόμενη αίτηση και τη δυνατότητα παράλληλης ρύθμισης των οφειλών χρονικού διαστήματος Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013. 

Με την παρούσα παρέχονται νέες οδηγίες, μετά τη δημοσίευση των διατάξεων του άρθρου 12 Ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2 τ.Α΄/ 7-1-2014) περί "Aναβάθμισης και βελτίωσης των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων ....".
 Με τις νέες διατάξεις, τροποποιούνται οι αντίστοιχες του Ν.4152/2013 ως προς: - Την υποχρέωση υποβολής φορολογικής ενημερότητας ή πιστοποιητικού οφειλής. - Την εξαίρεση οφειλετών από τη δυνατότητα ένταξης στις ρυθμίσεις και - Το όριο των 5.000 Ευρώ για την απόδειξη της αδυναμίας εξόφλησης της οφειλής και της δυνατότητας ανταπόκρισης στο ποσό της μηνιαίας δόσης. Ειδικότερα:

 1. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής φορολογικής ενημερότητας ή πιστοποιητικού οφειλής ως προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση "Νέα Αρχή".

 2. Τροποποιούνται οι διατάξεις των περιπτώσεων 2.γγ΄της υποπαραγράφου ΙΑ.1. (Πάγια Ρύθμιση) και περ. 2.ββ΄ υποπαραγράφου ΙΑ.2 (Νέα Αρχή) με τις οποίες δεν υπάγονται σε ρύθμιση οι οφειλέτες εκείνοι που "έχει ασκηθεί κατ΄αυτών ποινική δίωξη". 
Στο εξής εξαιρούνται και δεν υπάγονται σε ρύθμιση οφειλέτες "που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή". 

3. Για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ απαιτείται, μέχρι σήμερα, η απόδειξη της αδυναμίας εξόφλησης της οφειλής και της δυνατότητας ανταπόκρισης στο ύψος της μηνιαίας δόσης με την υποβολή των στοιχείων που έχουν περιγραφεί στις αριθμ. 32/2013 και 33/2013 Εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας. Για την απλούστευση των διαδικασιών ένταξης στις ρυθμίσεις, το ποσό των 5.000 ευρώ αυξάνεται σε 10.000 ευρώ.

Διαδικασίες που ακολουθούνται έως σήμερα, για ένταξη σε ρύθμιση οφειλών έως 5.000 ευρώ, θα ακολουθούνται, στο εξής, για οφειλές έως 10.000 ευρώ. 

Προσοχή! Από την τροποποίηση αυτή εξαιρούνται ασφαλισμένοι που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα για τους οποίους το όριο οφειλών παραμένει στα 5.000 ευρώ. Επισυνάπτονται έντυπα αιτήσεων για υπαγωγή στις ρυθμίσεις "Νέα Αρχή" και "Νέα Αρχή - Πάγια Ρύθμιση" και Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/1986, προσαρμοσμένα στις νέες διατάξεις. 

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώνουν τους ασφαλισμένους - οφειλέτες για τις νέες βελτιωτικές διατάξεις, προτρέποντάς τους να ενταχθούν στις ρυθμίσεις εκμεταλλευόμενοι τους ευνοϊκότερους όρους. Της παρούσης να λάβει γνώση, με ευθύνη των Προϊσταμένων, το προσωπικό των Υπηρεσιών. 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ
πηγή