14/3/13

Ἴμβρος καί Τένεδος (βίντεο)


Πολύ ἐνδιαφέρον ταινιάκι (μέ Ἑλληνικούς ὑποτίτλους) γιά τήν νεώτερη Ἱστορία τῆς Ἴμβρου καί τῆς Τενέδου. Δεῖτε το:
Τό βρῆκα ἐδῶ