14/3/13

«Ἡ ἀργία ἐγέννησε…τήν ληστείαν καί τήν πολιτικήν»


Οἱ δικοί μας ἐθνοκηφῆνες οὔτε τό μυαλό τους δέν χρησιμοποιοῦν. Σκέφτονται ἄλλοι γι΄αὐτούς, ὅμως,
«Ἡ ἀργία ἐγέννησε τήν πενίαν.
Ἡ πενία ἔτεκεν τήν πείναν.
Ἡ πείνα παρήγαγε τήν ὄρεξιν.
Ἡ ὄρεξις ἐγέννησεν τήν αὐθαιρεσίαν.
Ἡ αὐθαιρεσία ἐγέννησε τήν ληστεία.
Ἡ ληστεία ἐγέννησε τήν πολιτική.
Ἰδοῦ ἡ αὐθεντική καταγωγή τοῦ τέρατος τούτου….»
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης (Οἱ ἔμποροι τῶν ἐθνῶν)