20/3/13

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την συνταξιοδότηση δημοσίων υπαλλήλων.
Picture 0 for Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την συνταξιοδότηση δημοσίων υπαλλήλων


Δικαιολογητικά

1.  Αίτηση που υποβάλλεται από τον/την υπάλληλο/λειτουργό, μετά την λύση της υπαλληλικής του σχέσης, στην Υπηρεσία του (Δ/νση Διοικητικού ή στην αντίστοιχη Υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια για να παρακολουθεί τις διοικητικές μεταβολές του Υπαλλήλου (πχ προκειμένου για εκπαιδευτικούς η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης).


Το έντυπο της αίτησης είναι ειδικό, φέρει στο πάνω μέρος του τον τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ» συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον υπάλληλο και απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ήτοι εκτός από το Γ.Λ.Κ. και στα λοιπά Ταμεία ΜΤΠΥ, ΤΕΑΔΥ, ΤΠΔΥ, αν ασφαλίζεται και σ' αυτά ο υπάλληλος/λειτουργός.    Θα πρέπει να επιδεικνύεται από τον αιτούντα/την αιτούσα ιδιαίτερη προσοχή κατά την συμπλήρωση των πεδίων που σχετίζονται με την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας και του χρόνου της προηγούμενης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και με την εφαρμογή ή μη των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης (εφόσον βέβαια συντρέχουν τέτοιοι λόγοι).


Σε περίπτωση θανάτου του/της υπαλλήλου/λειτουργού η αίτηση υποβάλλεται από τα μέλη της οικογένειας (χήρα ή χήρο σύζυγο, παιδί ή γονέα κλπ κατά περίπτωση).


2. Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) του/της υπαλλήλου/λειτουργού.


Μετά το ΠΔ 102/2004 (ΦΕΚ 70 Α΄) αποτελεί το επίσημο δικαιολογητικό συνταξιοδότησης που αντικατέστησε την συντριπτική πλειοψηφία των υποβαλλομένων μέχρι τότε δικαιολογητικών.


Μέσω μιας συγκεκριμένης εφαρμογής που έχει αναπτύξει το Γ.Λ.Κ., την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο διαπιστευμένοι χρήστες από τις Υπηρεσίες, το εν λόγω ΔΕΛΤΙΟ συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία του/της υπαλλήλου/λειτουργού τυπώνεται σε έντυπη μορφή και αφού υπογραφεί από τον οικείο Προϊστάμενο είναι έτοιμο για αποστολή στο Γ.Λ.Κ.


Δοθέντος ότι το ΔΑΥΚ είναι το επίσημο δικαιολογητικό συνταξιοδότησης είναι προφανής η αναγκαιότητα για την πλήρη και σωστή καταχώρηση σ' αυτό (μέσω της συμπλήρωσης των οικείων πεδίων) όλων των απαραίτητων στοιχείων-δεδομένων που θα συμβάλλουν στην απρόσκοπτη συνταξιοδότηση του/της υπαλλήλου/λειτουργού.


Ελλιπής ή εσφαλμένη καταχώρηση των στοιχείων/δεδομένων στο ΔΑΥΚ απαιτούν πρόσθετες διευκρινίσεις ή αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, με ό,τι τούτο μπορεί να σημαίνει για τον χρόνο απονομής της σύνταξης.


3. Υπεύθυνη δήλωση (ειδικό έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ΔΑΥΚ ), συμπληρώνεται από τον υπάλληλο/λειτουργό, διαγράφεται ότι δεν ισχύει και υπογράφεται από αυτόν.


Ειδικότερα δηλώνεται :


-αν ο χρόνος του χρησίμευσε για να πάρει ή όχι σύνταξη από άλλο φορέα


-αν για τον ίδιο χρόνο πήρει ή όχι αποζημίωση,


- αν κατέχει οποιαδήποτε θέση ή όχι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα(σε καταφατική περίπτωση αναφέρεται ο φορέας)


- αν πήρε ή παίρνει άλλη σύνταξη και από πού (αναφέρεται ο φορέας, αν η εργασία για την οποία συνταξιοδοτήθηκε, διανύθηκε στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επισυνάπτεται αντίγραφο της συνταξιοδοτικής πράξης)


- αν είναι έγγαμος/η, άγαμος/η, διαζευγμένος/η, σε διάσταση, χήρος/α


- αν λαμβάνει ή όχι οικογενειακό επίδομα από άλλη πηγή (σε καταφατική περίπτωση αναφέρεται ο φορέας)


- ότι οποιαδήποτε μεταβολή της ατομικής και οικογενειακής κατάστασης θα δηλώνεται στηνΥ πηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.


- αν επιθυμεί ή όχι την περίθαλψη του Δημοσίου στην περίπτωση που καλύπτεται για περίθαλψη από άλλον φορέα (αναφέρεται ο φορέας)


- αν επιθυμεί ή όχι την καταβολή μειωμένης σύνταξης (όταν η ηλικία που έχει υπολείπεται του κατά περίπτωση ισχύοντος ορίου ηλικίας)


4. Τυχόν ιατρικές γνωματεύσεις, δικαστικές αποφάσεις, βεβαιώσεις για τον χρόνο ασφάλισης σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς συναποστέλλονται στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.


    Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση αποστέλλονται με διαβιβαστικό της Υπηρεσίας στην αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.

    Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται από του ίδιους τους ενδιαφερόμενους δεν θα γίνονται δεκτά από την Υπηρεσία Συντάξεων.

   Επίσης σημειώνεται ότι το συνταξιοδοτικό όργανο (Δνση Κανονισμού Συντάξεων) κατά την εξέταση της υπόθεσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά όταν κάτι τέτοιο κρίνεται επιβεβλημένο.


-Αναγνώριση προϋπηρεσίας Ιδιωτικού Τομέα


-Αναγνώριση προϋπηρεσίας Χρόνου Ανατροφής Παιδιών


-Αναγνώριση προϋπηρεσίας Χρόνου Σπουδών


-Αναγνώριση προϋπηρεσίας Γονικής Άδειας


-Αναγνώριση προϋπηρεσίας Στρατιωτικής Θητείας


-Αναγνώριση άσκησης Δικηγορικού Επαγγέλματος
forologikanea.gr