3/3/13

Δηλώστε ΦΠΑ με πληρωμή μόνο από 10 ευρώ!


Την παροχή της δυνατότητας σε κάθε επιχείρηση και ελεύθερο επαγγελματία να υποβάλει χρεωστική περιοδική δήλωση ΦΠΑ πληρώνοντας ταυτόχρονα μόνο 10 ευρώ προβλέπει νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών!

Με τη ρύθμιση αυτή θα αποδεσμευτεί ουσιαστικά η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ από την υποχρέωση καταβολής του φόρου καθώς θα αρκεί η πληρωμή ενός συμβολικού ουσιαστικά ποσού για να γίνει αποδεκτή η δήλωση. Ο φορολογούμενος, πάντως, θα έχει το δικαίωμα να πληρώσει ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης ολόκληρη την οφειλή του ή όποιο ποσό θέλει από τη συνολική του οφειλή, φθάνει αυτό να είναι τουλάχιστον 10 ευρώ!

Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μη υποβολής χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ από 250.000 περίπου επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην οικονομική δυσπραγία των φορολογουμένων και στην συνακόλουθη αδυναμία τους να καταβάλουν άμεσα τουλάχιστον το 40% του οφειλόμενου ΦΠΑ, που απαιτείται σήμερα ως προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή η υποβολή της περιοδικής δήλωσης.

Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών και τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την αξιολόγηση των επιδόσεων της ελληνικής φορολογικής διοίκησης διαπίστωσαν ότι κάθε φορά που καλούνται οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ένας στους τέσσερις υπόχρεους, δηλαδή περίπου 250.000 φορολογούμενοι δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αυτή.

Όπως διαπίστωσαν, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο λόγος για τον οποίο παρατηρείται αυτό το μεγάλο ποσοστό άρνησης υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ δεν είναι η πρόθεση των υπόχρεων να αποφύγουν την καταβολή του φόρου αλλά η αδυναμία τους να πληρώσουν τον οφειλόμενο φόρο. Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί από κάθε επιχειρηματία και ελεύθερο επαγγελματία να καταβάλει άμεσα με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης τουλάχιστον το 40% του οφειλόμενου ΦΠΑ.

Όμως ένας πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, λόγω της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, αν και θέλουν, δεν μπορούν να αποδώσουν εμπρόθεσμα τον ΦΠΑ στο Δημόσιο, διότι έχουν μεν εκδώσει τα τιμολόγια στους πελάτες τους αλλά δεν έχουν εισπράξει τα χρήματά τους, επειδή καί οι πελάτες τους έχουν προβλήματα ρευστότητας.

Ωστόσο, τον ΦΠΑ που έχουν χρεώσει στα τιμολόγια πρέπει να τον πληρώσουν στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος έστω κι αν δεν τον έχουν εισπράξει από τους πελάτες τους! Επειδή όμως δεν έχουν χρήματα να τον πληρώσουν δεν υποβάλουν ούτε τις περιοδικές δηλώσεις.

Αν η υποβολή των δηλώσεων είχε αποδεσμευτεί από την υποχρέωση καταβολής του φόρου, οι περισσότεροι θα τις υπέβαλαν εμπρόθεσμα. Τώρα όμως επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις χωρίς να πληρώσουν τουλάχιστον το 40% του οφειλόμενου φόρου, αρνούνται να εκπληρώσουν την υποχρέωση υποβολής.

Στην έκθεση αξιολόγησης των επιδόσεων της ελληνικής φορολογικής διοίκησης, την οποία συνέταξαν πρόσφατα τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας επεσήμαναν για το θέμα αυτό ότι «η υποχρέωση καταβολής 40% του φόρου προκειμένου για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ έχει ως αποτέλεσμα ουσιαστικοί ελεγκτικοί πόροι να εκτρέπονται προς την παρακολούθηση ήσσονος σημασίας υποχρεώσεων μη-υποβολής».

Ζήτησαν δε να καταργηθεί η υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 40% του οφειλόμενου ΦΠΑ με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης, προκειμένου οι φορολογούμενοι να έχουν ένα κίνητρο να συμμορφώνονται τουλάχιστον ως προς την υποχρέωση υποβολής και οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου να μην χάνουν πολύτιμο χρόνο αναζητώντας απλώς αυτούς που δεν υπέβαλαν τις περιοδικές δηλώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προσανατολίζεται να αποδεχτεί την πρόταση αυτή των τεχνικών κλιμακίων της τρόικας. Στο πλαίσιο αυτό επεξεργάζεται νομοθετική ρύθμιση που ουσιαστικά θα αποδεσμεύει την υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ από την υποχρέωση καταβολής του φόρου. Με τη ρύθμιση αυτή θα προβλέπεται ότι η χρεωστική περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα γίνεται αποδεκτή με την καταβολή ενός ελάχιστου ποσού 10 ευρώ! Δηλαδή, όσος κι αν είναι ο φόρος που προκύπτει από τη δήλωση, η υποβολή της θα γίνεται αποδεκτή εφόσον ο υπόχρεος καταβάλει ένα συμβολικό ποσό της τάξεως των 10 ευρώ! Ουσιαστικά, ο φορολογούμενος θα μπορεί να πληρώσει ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης όποιο ποσό θέλει από τη συνολική του οφειλή με ελάχιστο όριο τα … 10 ευρώ! Θα μπορεί, για παράδειγμα, να πληρώσει είτε μόνο 10 ευρώ, είτε οποιοδήποτε άλλο μεγαλύτερο ποσό, το οποίο μπορεί να αντιπροσωπεύει το 2% ή το 5% ή το 10% ή το 20% ή το 30% κ.λπ. του οφειλόμενου φόρου. Για το υπόλοιπο ποσό που δεν θα καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης θα «μετρά» προσαύξηση 1% για κάθε μήνα εκπρόθεσμης καταβολής.

Σε κάθε περίπτωση, ο φορολογούμενος θα απαλλάσσεται από το άγχος των υπέρογκων προσαυξήσεων της τάξεως του 3,5% ανά μήνα, οι οποίες επιβάλλονται μετά από προσωρινό έλεγχο, με βάση το ισχύον καθεστώς της μη υποβολής. Θα θεωρείται εμπρόθεσμος ως προς την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης και θα έχει μόνο ως εκκρεμή υποχρέωση την πληρωμή του υπολειπόμενου ΦΠΑ προσαυξημένου με πολύ χαμηλότερο μηνιαίο τόκο.

Τύπος της Κυριακής