2/2/13

Σεμινάριο με επίδομα 2000 ευρώ!Η
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Α.Ε. Πρόγραμμα Κατάρτισης και Απασχόλησης. Πανελλαδικά σεμινάρια, πρακτική άσκηση και απασχόληση σε συνεργασία με εταιρείες για άνεργους τεχνίτες και διπλωματούχους μηχανικούς (ΜΜΜ, ΗΜ, ΜΜ, ΧΜ). Επιχορηγούμενο από το ΕΣΠΑ. Τομέας β' οικονομίας (ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου και συναφείς δραστηριότητες), 5.000 ωφελούμενοι άνεργοι τεχνίτες και μηχανικοί, εκπαιδευτικό επίδομα 2.000€ ανά ωφελούμενο. Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι 4/2/2013. Στοιχεία επικοινωνίας: Κολωνού 12 - 14, Αθήνα 10437 , fax 210/5202849, e-mail: tee_iekem@tee.gr, www.iekemtee.gr.

mantatanews.gr