17/12/12

Νόμος του Κράτους η κατάσχεση εθνικής περιουσίας

Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως με αριθμό 240. Δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σύμφωνα με την... οποία η Τρόικα αποκτά δικαίωμα κατάσχεσης κάθε εθνικού περιουσιακού στοιχείου της Ελλάδας, χωρίς εξαιρέσεις, βάσει της δανειακής σύμβασης.
Κεφάλαιο 4: Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία, παράγραφος 4.4:

«Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος (Ελλάδα), η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, από κάθε δικαίωμα ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφαση ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που τα ανωτέρω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόμο».


Ή ακόμα πιο απλά, δεν εξαιρείται κανένα απολύτως περιουσιακό στοιχείο από την κατάσχεση σε περίπτωση που η χώρα δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Τα σχόλια περιττεύουν...

ΠΗΓΗ